به پورتال ستاد دانشگاهی کارآفرینی و اشتغال دانشگاه خوش آمدید. 

2:40:56 PM 1401 / 05 / 19
 

اعضای کارگروه توسعه کارآفرینی و توسعه اشتغال دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر ابراهیم کوچکی

رئیس کمیته

2

دکتر حسین نیکزاد

دبیر کمیته

3

دکتر سیدعلیرضا مروجی

عضو

4

دکتر محمد حاجی جعفری

عضو

5

دکتر همایون نادریان

عضو

6

دکتر غلامعلی حمیدی

عضو

7

دکتر حمیدرضا بنفشه

عضو

8

دکتر مهدی برهانی

عضو

9

معصومه حمزه ای

عضو

10

علی صدوری

عضو

11

ناصر قاسمی

کارشناس کارگروه
 

 

   
طرح روز