به پورتال ستاد دانشگاهی کارآفرینی و اشتغال دانشگاه خوش آمدید. 

5:13:12 PM 1398 / 01 / 05
 

  انواع کارآفرینی

کارآفرینی فردی:

در کارآفرینی فردی ، فرد کارآفرین، فرایند کارآفرینی را از ارائه ایده اولیه تا ارائه محصول به جامعه (کلیه فعالیت‌های لازم برای ایجاد یک بنگاه اقتصادی جدید) را بطور مستقل طی می‌کند، که به این فرآیند، کارآفرینی مستقل می‌گویند، یا اینکه فرد کارآفرین، تحت حمایت یک سازمان، فعالیت‌های کارآفرینانه خود را به ثمر می‌رساند که اصطلاحا به آن کارآفرینی سازمانی گفته می‌شود.

کارآفرینی سازمانی:

 ژوزف شومپیتر می‌گوید: ضرورتی ندارد که کارآفرینی، کارفیزیکی خاص باشد بلکه هر محیط اجتماعی روش خاص خود را برای کارآفرینی دارد.  بنابراین هر سازمانی می‌تواند محیطی را فراهم کند که در آن تمام افراد بتوانند درانجام امور کارآفرینی مشارکت کنند. اگرچه تعداد زیادی از افرادی که سازمان‌های قبلیخود را رها کرده و خودشان سازمانی جدید تاسیس کرده‌اند نمایانگر آن است که اغلبسازمان‌ها قادر نیستند محیطی برای کارآفرینی خلق کنند.

البته برخی از آنها صرفاًبرای تاسیس سازمان جدید کار قبل خود را ترک می‌کنند و شرایط محیط داخلی سازمان،اهمیت چندانی برایشان ندارد، اما بسیاری از افراد در صورت وجود حمایت مناسب، درسازمان می‌مانند.

سازمانی که بتواند چنان محیط پویایی در فضای داخلی خود خلق کندکه افراد کارآفرین باعلاقه و میل به آرمان‌های کارآفرینانه خود بپردازند و درفرایند خلاقانه کارآفرینی مشارکت کنند، سازمان کارآفرین تلقی می‌شود و البتهگردآوری افراد کارآفرین و رسوب آنها در سازمان‌ها منعکس‌کننده کارآفرین بودن آنسازمان‌ها نیست بلکه حرکت افزایی آنها در اثر تعامل با سایر اعضاء در بستر سازمان،تبیین‌کننده آن معنا است.
«کانتر» در کتاب « اربابان تغییر» کارآفرینی سازمانی راچنین تعریف می‌کند: کارآفرینان و سازمان‌های کارآفرین همواره هزینه‌های خود را بهحداقل می‌رسانند و به کمترین سود قانع می‌شوند، بیشتر بر منابع خود تمرکز می‌کنند وبه آنچه نمی‌دانند بیش از آنچه می‌دانند توجه دارند که تبلور عینی آن سرمایه‌گذاریبر واحد تحقیق و توسعه در سازمان است. آنها خودشان را نه با استانداردهای گذشتهبلکه با دیدگاه‌های آینده می‌سنجند و اجازه نمی‌دهند گذشته، آینده آنها را محدودکند.در نتیجه یک سازمان کارآفرین، همواره آماده و قادر است خود را با تغییراتفراوان و اساسی محیط خارج وفق و تطبیق دهد و برنامه‌های خود را متناسب با تغییرنیازهای محیطی، منعطف کند.

   
طرح روز