به پورتال ستاد دانشگاهی کارآفرینی و اشتغال دانشگاه خوش آمدید. 

5:12:41 PM 1398 / 01 / 05
 

چند تعریف ازکارآفرینی

 

واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprender به معنای متعهد شدن نشات گرفته است.

جان باتیست سی:

1. سه عامل مهم در کارآفرینی :
  •  زمین و عوامل طبیعی دیگر در آن نقش دارند.
  • - سرمایه
  • - صنعت بشری
2. کارآفرینی عاملی است که تمام ابزارهای تولید را به هم پیوند می دهد.
3. سود ناشی از کارآفرینی از سود سرمایه جداست.
4. کارآفرینی فرایند پویایی است برای ایجاد ارزش افزوده این ارزش را افرادی ایجاد می کنند که خطرهای بزرگی را در زمینه تعهد کاری برای فراهم آوردن ارزشی جهت یک محصول یا خدمت قبول می نمایند.
 
پیتر دراکر :
1. کارآفرینی همانا بکاربردن مفاهیم وفنون مدیریتی، استاندارد سازی محصول ، با بکارگیری ابزارها و فرایندهای طراحی و بنا نهادن کاربر پایه آموزش وتحلیل کار انجام شده است .
2. کارآفرینی یک علم است وهمچون علوم دیگر می توان آن را فراگرفت.
3. کارآفرینی فرایندی است که در آن کارآفرین فعالیت های اقتصادی کوچک وجدیدی را با سرمایه خود شروع می کند.
4. کارآفرینی یک هنر موروثی نیست ، یک اندیشه قابل پرورش و کوشش اصولی است.
5. اساسی ترین کارآفرینی ، نوآوری است.
6. کارآفرینی یک رفتار است نه یک صفت ویژه در شخصیت فرد کارآفرین.
 
بروکهاوس و هروتیز:
1. کارآفرینی یعنی شناسایی و بهره برداری از افکار فرصت طلبانه برای ایجاد و توسعه شرکت های کوچک
2. کارافرینی به معنی فعالیتی خلاق برای کسب ارزش از طریق شرکت یا سازمان است.
3. کارآفرینی یعنی تشکیل تیمی از افراد و اشخاصی با مهارت ها وتواناییهای مکمل یکدیگر ودرک فرصتهای موجود به گونه ای که دیگران قادر به درک واستفاده از این فرصت ها نیستند.
 
ژوزف مک گوایر
این دانشمندکارآفرینی در جوامع مختلف را با توجه به تنوع فرهنگی متفاوت می داند و به نظر وی منابع طبیعی و سرمایه نقدی ممکن است یکسان باشد. اما آنچه را که باید در درک متفاوت رفتار ، مورد توجه قرار داد عواملی مانند: عقاید اجتماعی ، هنجارها، پاداش رفتارها، آرمان های فردی و ملی ، مکاتب دینی ، تعلیم و تربیت است.
 
ژوزف شومپیتر
1. کارآفرینی نوآوری یا ایجاد ترکیب های تازه از مواد است.
2. وجودکارآفرینی باعث می شود جامعه خودبه خود به جامعه ای کارآفرین تبدیل شود.
3. کارآفرینی یک واقعه ای است که از تشکیلات و روش های قدیمی یک تولید، روش بازار یا شکل جدیدی را ایجاد می کند.
4. کارآفرینی در کل شامل فعالیت هایی است که عموما در شرایط جاری انجام نمی شود وبه طورکلی پدیده ای است که تحت شرایط رهبری جامع تر و کلی تر بوجود می آید.
5. کارآفرینی موتور توسعه اقتصادی یک کشور است.
6. ارائه کالایی جدید، ارائه روشی جدید در فرایند تولید، گشایش بازاری تازه ، یافتن منابع جدید ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در صنعت، کارآفرینی محسوب می شود.کارآفرین در این میان باید صاحبان سرمایه را در خصوص مطلوبیت نوآوری خویش متقاعد سازد.
7. پنج نوع کارآفرینی وجود دارد:
- تولید کالای جدید در بازار
- تولید یک روش جدید از تولید ، که باید تولید جدید با کالای جدید همراه باشد.
- کارآفرینی باعث گشایش یک بازار جدید است.
- غلبه یک منبع جدید بر منابع قبلی ، چرا که اقتصاددانان عقیده دارند منابع جدید اجازه می دهند بهره وری در صنعت زیاد شود.
- تشکیلات جدید از صنعت ثروت بشر را زیاد خواند کرد.
مهمترین عوامل موثر در کارآفرینی همان محصول جدیددر بازار است از طریق ابداع که مستقیماثروت را در جامعه زیاد می کند.
 
بروکهاوس و هوروتیز
1 . کارآفرینی یعنی شناسایی و بهره برداری از افکار فرصت طلبانه برای ایجاد و توسعه شرکت های کوچک
2. کارافرینی به معنی فعالیتی خلاق برای کسب ارزش از طریق شرکت ها یا سازمانها است.
3. کارافرینی یعنی تشکیل تیمی از افراد و اشخاصی با همارتها و تواناییهای مکمل یکدیگرو درک فرصت های موجود به گونه ای که دیگران قادر به درک و استفاده از این فرصت ها نیستند.
   
طرح روز